• Loto
  • Đặc biệt
  • Loại khác

Thống kê chu kỳ loto

Từ ngày

Đến ngày

Chọn tỉnh thành
Thống kê
 
Các bộ số muốn xem

Chọn bộ số

  • Chọn nhanh :
  • Chọn đầu số :
  • Chọn đuôi số :
 

Kết quả thống kê

Bộ số Max gan Khoảng thời gian của chu kỳ Ngày xuất hiện gần đây nhất
00 28 lần Từ ngày 10/07/2018 đến ngày 08/08/2018 23/10/2020 (4 ngày)
01 24 lần Từ ngày 05/03/2018 đến ngày 30/03/2018 26/10/2020 (1 ngày)
02 22 lần Từ ngày 03/07/2017 đến ngày 26/07/2017 23/10/2020 (4 ngày)
03 25 lần Từ ngày 05/06/2019 đến ngày 01/07/2019 21/10/2020 (6 ngày)
04 34 lần Từ ngày 23/11/2016 đến ngày 28/12/2016 27/10/2020 (0 ngày)
05 23 lần Từ ngày 30/07/2018 đến ngày 23/08/2018 27/10/2020 (0 ngày)
06 24 lần Từ ngày 12/06/2016 đến ngày 07/07/2016 25/10/2020 (2 ngày)
07 19 lần Từ ngày 14/11/2015 đến ngày 04/12/2015 25/10/2020 (2 ngày)
08 21 lần Từ ngày 19/10/2019 đến ngày 10/11/2019 26/10/2020 (1 ngày)
09 24 lần Từ ngày 23/04/2019 đến ngày 18/05/2019 24/10/2020 (3 ngày)
10 33 lần Từ ngày 07/12/2016 đến ngày 10/01/2017 20/10/2020 (7 ngày)
11 27 lần Từ ngày 28/06/2018 đến ngày 26/07/2018 27/10/2020 (0 ngày)
12 23 lần Từ ngày 07/06/2018 đến ngày 01/07/2018 25/10/2020 (2 ngày)
13 23 lần Từ ngày 13/01/2018 đến ngày 06/02/2018 27/10/2020 (0 ngày)
14 33 lần Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 20/02/2020 17/10/2020 (10 ngày)
15 27 lần Từ ngày 13/08/2019 đến ngày 10/09/2019 22/10/2020 (5 ngày)
16 20 lần Từ ngày 01/08/2019 đến ngày 22/08/2019 22/10/2020 (5 ngày)
17 29 lần Từ ngày 20/08/2017 đến ngày 19/09/2017 20/10/2020 (7 ngày)
18 30 lần Từ ngày 16/09/2015 đến ngày 17/10/2015 20/10/2020 (7 ngày)
19 20 lần Từ ngày 11/08/2017 đến ngày 01/09/2017 27/10/2020 (0 ngày)
20 18 lần Từ ngày 01/05/2019 đến ngày 20/05/2019 19/10/2020 (8 ngày)
21 28 lần Từ ngày 10/05/2016 đến ngày 08/06/2016 17/10/2020 (10 ngày)
22 24 lần Từ ngày 06/10/2016 đến ngày 31/10/2016 23/10/2020 (4 ngày)
23 23 lần Từ ngày 13/06/2018 đến ngày 07/07/2018 20/10/2020 (7 ngày)
24 25 lần Từ ngày 01/05/2015 đến ngày 27/05/2015 26/10/2020 (1 ngày)
25 22 lần Từ ngày 02/06/2019 đến ngày 25/06/2019 23/10/2020 (4 ngày)
26 28 lần Từ ngày 25/05/2017 đến ngày 23/06/2017 24/10/2020 (3 ngày)
27 20 lần Từ ngày 25/10/2015 đến ngày 15/11/2015 27/10/2020 (0 ngày)
28 30 lần Từ ngày 15/07/2015 đến ngày 15/08/2015 27/10/2020 (0 ngày)
29 25 lần Từ ngày 14/03/2017 đến ngày 09/04/2017 17/10/2020 (10 ngày)
30 29 lần Từ ngày 10/09/2015 đến ngày 10/10/2015 26/10/2020 (1 ngày)
31 23 lần Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 02/01/2020 27/10/2020 (0 ngày)
32 24 lần Từ ngày 23/09/2020 đến ngày 18/10/2020 23/10/2020 (4 ngày)
33 20 lần Từ ngày 19/11/2019 đến ngày 10/12/2019 17/10/2020 (10 ngày)
34 23 lần Từ ngày 25/03/2018 đến ngày 18/04/2018 27/10/2020 (0 ngày)
35 35 lần Từ ngày 19/04/2018 đến ngày 25/05/2018 22/10/2020 (5 ngày)
36 27 lần Từ ngày 13/11/2016 đến ngày 11/12/2016 27/10/2020 (0 ngày)
37 23 lần Từ ngày 23/10/2019 đến ngày 16/11/2019 24/10/2020 (3 ngày)
38 26 lần Từ ngày 03/07/2016 đến ngày 30/07/2016 27/10/2020 (0 ngày)
39 21 lần Từ ngày 24/11/2015 đến ngày 16/12/2015 25/10/2020 (2 ngày)
40 26 lần Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 28/10/2018 23/10/2020 (4 ngày)
41 32 lần Từ ngày 22/10/2019 đến ngày 24/11/2019 27/10/2020 (0 ngày)
42 25 lần Từ ngày 25/08/2017 đến ngày 20/09/2017 25/10/2020 (2 ngày)
43 16 lần Từ ngày 19/04/2017 đến ngày 06/05/2017 21/10/2020 (6 ngày)
44 30 lần Từ ngày 29/04/2016 đến ngày 30/05/2016 23/10/2020 (4 ngày)
45 21 lần Từ ngày 07/06/2015 đến ngày 29/06/2015 27/10/2020 (0 ngày)
46 23 lần Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 27/12/2018 27/10/2020 (0 ngày)
47 29 lần Từ ngày 04/12/2016 đến ngày 03/01/2017 24/10/2020 (3 ngày)
48 27 lần Từ ngày 08/08/2016 đến ngày 05/09/2016 25/10/2020 (2 ngày)
49 23 lần Từ ngày 03/11/2015 đến ngày 27/11/2015 21/10/2020 (6 ngày)
50 26 lần Từ ngày 03/08/2018 đến ngày 22/09/2018 26/10/2020 (1 ngày)
51 26 lần Từ ngày 04/10/2019 đến ngày 31/10/2019 25/10/2020 (2 ngày)
52 22 lần Từ ngày 30/11/2019 đến ngày 23/12/2019 18/10/2020 (9 ngày)
53 25 lần Từ ngày 23/10/2019 đến ngày 18/11/2019 26/10/2020 (1 ngày)
54 22 lần Từ ngày 09/04/2015 đến ngày 02/05/2015 26/10/2020 (1 ngày)
55 42 lần Từ ngày 11/09/2020 đến ngày 24/10/2020 25/10/2020 (2 ngày)
56 20 lần Từ ngày 22/08/2019 đến ngày 12/09/2019 25/10/2020 (2 ngày)
57 28 lần Từ ngày 16/05/2018 đến ngày 14/06/2018 27/10/2020 (0 ngày)
58 35 lần Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/02/2018 21/10/2020 (6 ngày)
59 20 lần Từ ngày 05/05/2015 đến ngày 26/05/2015 26/10/2020 (1 ngày)
60 22 lần Từ ngày 06/05/2017 đến ngày 29/05/2017 22/10/2020 (5 ngày)
61 18 lần Từ ngày 20/03/2016 đến ngày 08/04/2016 27/10/2020 (0 ngày)
62 28 lần Từ ngày 24/07/2017 đến ngày 22/08/2017 21/10/2020 (6 ngày)
63 31 lần Từ ngày 17/06/2020 đến ngày 06/08/2020 26/10/2020 (1 ngày)
64 25 lần Từ ngày 14/09/2018 đến ngày 10/10/2018 23/10/2020 (4 ngày)
65 29 lần Từ ngày 06/05/2017 đến ngày 05/06/2017 27/10/2020 (0 ngày)
66 25 lần Từ ngày 01/09/2018 đến ngày 27/09/2018 18/10/2020 (9 ngày)
67 24 lần Từ ngày 21/02/2020 đến ngày 17/03/2020 19/10/2020 (8 ngày)
68 20 lần Từ ngày 28/05/2017 đến ngày 18/06/2017 27/10/2020 (0 ngày)
69 32 lần Từ ngày 07/06/2019 đến ngày 10/07/2019 27/10/2020 (0 ngày)
70 22 lần Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 04/12/2019 23/10/2020 (4 ngày)
71 22 lần Từ ngày 25/07/2017 đến ngày 17/08/2017 25/10/2020 (2 ngày)
72 20 lần Từ ngày 18/02/2016 đến ngày 10/03/2016 26/10/2020 (1 ngày)
73 18 lần Từ ngày 04/08/2019 đến ngày 23/08/2019 11/10/2020 (16 ngày)
74 36 lần Từ ngày 04/04/2016 đến ngày 11/05/2016 10/10/2020 (17 ngày)
75 19 lần Từ ngày 10/09/2020 đến ngày 30/09/2020 27/10/2020 (0 ngày)
76 24 lần Từ ngày 23/08/2020 đến ngày 17/09/2020 20/10/2020 (7 ngày)
77 21 lần Từ ngày 03/09/2020 đến ngày 25/09/2020 25/10/2020 (2 ngày)
78 33 lần Từ ngày 02/09/2017 đến ngày 06/10/2017 22/10/2020 (5 ngày)
79 23 lần Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 04/04/2019 27/10/2020 (0 ngày)
80 17 lần Từ ngày 17/04/2017 đến ngày 05/05/2017 24/10/2020 (3 ngày)
81 18 lần Từ ngày 06/08/2020 đến ngày 26/08/2020 27/10/2020 (0 ngày)
82 20 lần Từ ngày 02/08/2020 đến ngày 26/08/2020 25/10/2020 (2 ngày)
83 27 lần Từ ngày 06/07/2016 đến ngày 03/08/2016 25/10/2020 (2 ngày)
84 26 lần Từ ngày 14/04/2015 đến ngày 11/05/2015 26/10/2020 (1 ngày)
85 22 lần Từ ngày 10/02/2019 đến ngày 05/03/2019 27/10/2020 (0 ngày)
86 33 lần Từ ngày 24/05/2020 đến ngày 28/06/2020 26/10/2020 (1 ngày)
87 15 lần Từ ngày 24/09/2019 đến ngày 10/10/2019 24/10/2020 (3 ngày)
88 17 lần Từ ngày 11/11/2016 đến ngày 29/11/2016 19/10/2020 (8 ngày)
89 23 lần Từ ngày 21/04/2017 đến ngày 15/05/2017 13/10/2020 (14 ngày)
90 23 lần Từ ngày 09/03/2017 đến ngày 02/04/2017 26/10/2020 (1 ngày)
91 20 lần Từ ngày 13/09/2019 đến ngày 04/10/2019 27/10/2020 (0 ngày)
92 23 lần Từ ngày 22/08/2017 đến ngày 15/09/2017 27/10/2020 (0 ngày)
93 23 lần Từ ngày 04/04/2018 đến ngày 28/04/2018 10/10/2020 (17 ngày)
94 22 lần Từ ngày 26/03/2017 đến ngày 18/04/2017 25/10/2020 (2 ngày)
95 21 lần Từ ngày 18/04/2018 đến ngày 10/05/2018 27/10/2020 (0 ngày)
96 28 lần Từ ngày 25/05/2015 đến ngày 23/06/2015 22/10/2020 (5 ngày)
97 25 lần Từ ngày 02/05/2018 đến ngày 28/05/2018 20/10/2020 (7 ngày)
98 24 lần Từ ngày 10/11/2015 đến ngày 05/12/2015 25/10/2020 (2 ngày)
99 20 lần Từ ngày 24/05/2017 đến ngày 14/06/2017 21/10/2020 (6 ngày)